ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Art. 1 TOEPASSING   Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Giacomo Moda & C., met maatschappelijke zetel te Chaussée de Ninove 642, 1070 ANDERLECHT, met ondernemingsnummer 0473.984.956 (“Giacomo Moda & C.”) en de professional (b2b) "Koper", samen ‘”de partijen”.

De rechten en verplichtingen van Partijen worden uitsluitend bepaald door deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het bestelformulier. Afwijkingen moeten schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. Algemene Verkoopvoorwaarden van Kopers worden uitdrukkelijk uitgesloten. Door het plaatsen van een bestelling (via het schriftelijke bestelformulier) aanvaardt de Koper onvoorwaardelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Art. 2 ORDERS   Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. Bestellingen worden alleen geaccepteerd na schriftelijke bevestiging. Bestellingen worden aanvaard door ondertekening van het bestelformulier of door levering. Aanvaarding kan gedeeltelijk zijn. De aanvaarding van een deel van een bestelling (bijvoorbeeld wegens gedeeltelijke levering) houdt geen aanvaarding van de rest van de bestelling in haar geheel in. Overmacht geeft ons het recht op gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding schept voor de koper.

Annulering van een bestelling is niet mogelijk, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Giacomo Moda & C.. In elk geval zal een schadevergoeding van 30% van de aankoopprijs verschuldigd zijn.

Art. 3 LEVERING   Leveringsvoorwaarden, vermeld op de bestelbon, zijn niet bindend en louter informatief. Het niet naleven van deze voorwaarden kan nooit leiden tot annulering van de bestelling, weigering van de goederen en/of niet-betaling van de facturen, noch tot het recht op schadevergoeding. De levering gebeurt EXW (incoterms 2010) Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456, 1020 BRUSSEL.

Indien de financiële solvabiliteit van de Koper twijfelachtig is, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot gevallen waarin een gerechtelijke executie of beslaglegging werd ingesteld tegen de Koper en/of andere gelijkaardige gebeurtenissen, behoudt Giacomo Moda & C. zich het recht voor om bestellingen (gedeeltelijk) te annuleren of op te schorten en/of verdere garanties te eisen.

Art. 4 PRIJS

De prijzen zijn de prijzen vermeld in de orderbevestiging. In geval van prijsverhoging tussen het plaatsen van de bestelling en de bevestiging, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijzen zijn exclusief BTW. Aangekondigde prijzen vormen geen aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Eventuele valutarisico's zijn uitsluitend voor rekening van de koper. Een eventuele kredietbrief, het verlenen van een betalingstermijn of uitstel van betaling brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Eventuele kosten in verband met de betaling of wisselkoersen zijn voor rekening van de koper.
.

Art. 5 BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD   De Koper ontvangt een factuur die binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald moet worden. Geldige betalingen kunnen niet gedaan worden aan handelsagenten, onafhankelijke vertegenwoordigers van Giacomo Moda & C. tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming werd gegeven. Een interest van 12% per jaar en een boete van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR zijn van toepassing in geval van laattijdige betaling, zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, behoudt Giacomo Moda & C Ltd. zich het recht voor om de uitvoering van andere openstaande offertes van of verbintenissen jegens de koper of enige andere met hem verbonden vennootschap in de zin van artikels 11-12 van het Wetboek van vennootschappen, op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van Giacomo Moda & C Ltd. op vergoeding van de geleden schade. Niet-betaling of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur maakt elke andere openstaande schuld, zelfs wanneer die nog niet vervallen is, van de Koper of van elke andere met hem verbonden vennootschap in de zin van artikelen 11-12 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, onmiddellijk opeisbaar.

Art. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD   Alle producten blijven het exclusieve eigendom van Giacomo Moda & C.. tot de betaling van de volledige aankoopprijs is ontvangen. Tot de betaling van de volledige aankoopprijs kan Giacomo Moda & C.. de goederen terugvorderen die in het bezit zijn van de Koper. De Koper moet Giacomo Moda & C. toegang verlenen tot zijn winkel of opslagruimte, waar hij de desbetreffende producten gescheiden en geïndividualiseerd van andere producten moet bewaren. Toegekende betalingstermijnen of uitstel van betaling hebben geen invloed op het eigendomsvoorbehoud. In geval van verdere verkoop van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden de opbrengsten van deze verkoop overgedragen aan Giacomo Moda & C. De Koper draagt in pand elke schuld over die zou kunnen voortvloeien uit deze doorverkoop. Eventuele voorschotten die door de Koper aan Giacomo Moda & C. worden betaald, zullen in geval van een tenuitvoerlegging door Giacomo Moda & C. van het eigendomsvoorbehoud, door Giacomo Moda & C. worden verworven als vergoeding voor geleden schade (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de eventuele verliezen gemaakt op de gerecupereerde goederen). De risico's met betrekking tot het product gaan over op het moment van levering. 
Art. 7 CONFORMITEIT VAN PRODUCT EN RETOURZENDING 
Elk zichtbaar defect (fabricagefout) product dat niet binnen 24 uur na levering wordt gemeld, wordt geacht te zijn aanvaard. Elk latent defect (fabricagefout) product moet binnen 24 uur na ontdekking en in ieder geval binnen 7 dagen na levering aan Giacomo Moda & C. worden gemeld via rma@amelieamelie.be   en noteer de productreferentie en het nummer van het bestelformulier.

Terugzending van een defect product kan enkel gebeuren na akkoord van Giacomo Moda & C. en op kosten van de Koper. Defecte producten die correct worden geretourneerd, zullen worden vervangen of terugbetaald zonder extra kosten, uitsluitend ter beoordeling van Giacomo Moda & C..

Een retourzending kan alleen worden geaccepteerd als de Koper een e-mail ter goedkeuring stuurt naar  rma@amelieamelie.be   , aan te geven:

-          Referentie van het product

-          Nummer van de bestelbon

-          Reden voor terugkeer

Als de retourzending wordt geaccepteerd, ontvangt de Koper per e-mail een RMA-code (Return Merchandise Authorisation). De Koper stuurt vervolgens op eigen kosten het betreffende product terug, vergezeld van de RMA-code.

Art. 8 BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS   Alle persoonsgegevens op het bestelformulier worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij de Koper uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ruimere verwerking van zijn persoonsgegevens, zal de informatie die wordt verstrekt bij de bestelling of anderszins, uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en het contacteren van de Koper in het kader van de commerciële relatie tussen Giacomo Moda & C. en de Koper, onder meer voor het aanbieden van gelijkaardige producten die mogelijk interessant zijn voor de Koper. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Art. 9 NULLITEIT   De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden heeft geen invloed op de overige voorwaarden. Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil of elke interpretatie die niet geregeld wordt door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Art. 10 AANSPRAKELIJKHEID   Behoudens opzet of bedrog is Giacomo Moda & C. niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de levering of niet-levering van het product. In elk geval is de aansprakelijkheid van Giacomo Moda & C. beperkt tot het gefactureerde bedrag.

Art. 11 OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING   Giacomo Moda & C. behoudt zich het recht voor om facturen over te maken aan een factoringmaatschappij. De Koper aanvaardt door zijn bestelling dat Giacomo Moda & C. vrijgesteld is van het vervullen van de formaliteit volgens artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 16 van de wet van 19 oktober 1919. Een eenvoudige kennisgeving van overdracht op de factuur of een andere schriftelijke kennisgeving van overdracht volstaat.

Art. 12 GESCHILLEN   Contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van BRUSSEL bevoegd.